کی باید آی او اس دستمون بگیریم کی اندروید ؟

اصلا فرقشون چیه ؟